HILLS LTS korzystając ze swojego doświadczenia oferuje przede wszystkim:

 1. szeroko rozumianą stałą obsługę prawną;
 2. prowadzenie spraw karnych gospodarczych;
 3. prowadzenie spraw karnych skarbowych;
 4. reprezentację w sporach przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi (WSA/ NSA) oraz organami administracji, a także sądami arbitrażowymi;
 5. przygotowywanie lub opiniowanie projektów umów oraz wszelkiego rodzaju pism i wystąpień w sporach przed sądami i organami administracji;
 6. przygotowanie dokumentacji oraz prowadzenie w imieniu Klienta postępowań rejestracyjnych spółek prawa handlowego;
 7. audyt stanu prawnego nabywanych przedsiębiorstw, nieruchomości;
 8. usługi konsultingowe, w tym analizy sporządzane w związku z przekształceniami w spółkach prawa handlowego, łączeniem i likwidacją spółek, jak również badanie stanu prawnego przedsiębiorstw;
 9. opracowanie regulaminów w sprawach dot. przeciwdziałania „praniu pieniędzy” oraz finansowaniu terroryzmu;
 10. opracowanie aktów wewnętrznych dot. przetwarzania danych osobowych;
 11. opracowanie kompleksowych systemów zabezpieczenia transakcji handlowych;
 12. szeroko rozumianą windykację należności;
 13. sporządzanie pisemnych opinii i analiz oraz interpretacji dotyczących treści przepisów z danej dziedziny prawa;
 14. ochronę własności intelektualnej, a w szczególności praw autorskich, praw do patentów, znaków towarowych, baz danych;
 15. prowadzenie negocjacji;
 16. szkolenia z zagadnień związanych z ochroną danych osobowych, rynkiem nieruchomości, szeroko rozumianą windykacją.