HILLS LTS zapewnia kompleksowe doradztwo prawne i podatkowe, a w szczególności oferuje:

  1. opiniowanie spraw w zakresie zasadności wszczynania i kontynuowania sporów sądowych;
  2. reprezentację w sporach przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi (WSA/ NSA) oraz organami administracji;
  3. przygotowywanie lub opiniowanie projektów umów, ocena ryzyka związanego z ich zawarciem (umów zawieranych z bankami czy deweloperami);
  4. przygotowanie dokumentacji oraz prowadzenie w imieniu Klienta postępowań rejestracyjnych zarówno jednoosobowych działalności gospodarczych, jak i spółek prawa handlowego;
  5. opracowanie kompleksowych systemów zabezpieczenia transakcji handlowych;
  6. szeroko rozumianą windykację należności;
  7. sporządzanie pisemnych opinii i analiz oraz interpretacji dotyczących treści przepisów z danej dziedziny prawa;
  8. ochronę własności intelektualnej, a w szczególności praw autorskich, praw do patentów, znaków towarowych, baz danych;
  9. pomoc w sprawach dot. mienia zabużańskiego oraz nieruchomości warszawskich (restytucja w naturze / dochodzenie odszkodowania pieniężnego na drodze postępowania sądowego);
  10. prowadzenie negocjacji.