O spółce

Spółka HILLS Legal & Tax Solutions S.A. (HILLS LTS / Spółka) zajmuje się szeroko rozumianym doradztwem gospodarczym / konsultingiem. HILLS LTS dzięki szerokiej współpracy z adwokatami / radcami prawnymi / doradcami podatkowymi / notariuszami zapewnia kontrahentom możliwość korzystania z kompleksowej pomocy prawnej, w ramach której może zaoferować nie tylko konsultacje i opinie prawne, ale także obsługę spraw podatkowych, sądowych (także przed sądami arbitrażowymi) i sądowo administracyjnych, w tym w szczególności reprezentowanie interesów w sprawach cywilnych, gospodarczych, karnych i karnych skarbowych.

Spółka powstała w 2011 roku i od tego czasu zwiększa swój potencjał. HILLS LTS buduje swoją reputację poprzez zaufanie i satysfakcję Klientów. Atutem Spółki jest elastyczny i efektywny zespół, komunikujący się językiem biznesu.

HILLS LTS promuje tematykę prawniczą poprzez liczne, systematyczne publikacje w prasie (m.in. w „Rzeczpospolitej”) oraz na popularnych portalach internetowych (m.in. Onet, Interia). HILLS LTS posiada również profil ekspercki w portalu WieszJak.pl.

HILLS LTS aplikuje nowoczesne rozwiązania prawno-organizacyjne, dba o zachowanie należytego ładu korporacyjnego, świadczy usługę due-diligence, dokonuje zmian formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej.

HILLS LTS zajmuje się tworzeniem pełnego „oprzyrządowania” osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, między innymi poprzez przygotowanie statutów oraz regulaminów funkcjonowania ich organów. Nadto, HILLS LTS wdraża w przedsiębiorstwach szeroko rozumianą politykę bezpieczeństwa w zakresie odnoszącym się do przetwarzania danych osobowych, jak również stosowne regulacje mające na celu wprowadzenie procedur w zakresie przeciwdziałania „praniu pieniędzy” oraz finansowaniu terroryzmu.

HILLS LTS specjalizuje się w obsłudze rynku nieruchomości, przeprowadza analizy stanu prawnego nieruchomości, pomaga zarówno w zarządzaniu procesem inwestycyjnym (umowy inwestorskie, o roboty budowlane itp.) jak i procesem zawierania umów z nabywcami lokali. HILLS LTS w szczególności oferuje pomoc w negocjowaniu i realizowaniu umów o roboty budowlane, pomoc w negocjowaniu i zawieraniu umów deweloperskich, pomoc w zawieraniu umów ostatecznych (przenoszących/ statuujących własność), w tym współpracę z notariuszami.

HILLS LTS świadczy usługi polegające na współpracy i koordynacji działań służb wewnętrznych Klienta, a także przeprowadza szkolenia, m.in. z zagadnień związanych z ochroną danych osobowych, rynkiem nieruchomości, szeroko rozumianą windykacją itp.

HILLS LTS zajmuje się również zagadnieniami dot. mienia zabużańskiego i nieruchomości warszawskich (restytucją w naturze / dochodzeniem odszkodowania pieniężnego na drodze postępowania sądowego).

HILLS LTS pomaga również Klientom – osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej w regulowaniu ich spraw osobistych i majątkowych (zarzadzanie majątkiem, sukcesja międzypokoleniowa, itp.)

HILLS LTS poprzez współpracujące podmioty zapewnia swoim Klientom usługę planowania podatkowego, w szczególności w zakresie opodatkowania transakcji związanych z rynkiem nieruchomości oraz w dziedzinie podatków i opłat należących do obszaru właściwości administracji samorządowej. Powyższe obejmuje badanie projektowanych inwestycji, analizę umów i innych czynności dotyczących nieruchomości, z uwzględnieniem rozwiązywania problemów powstających w związku z opodatkowaniem transakcji dotyczących nieruchomości podatkiem VAT, podatkiem od czynności cywilnoprawnych, podatkiem dochodowym od osób prawnych / fizycznych. HILLS LTS specjalizuje się ponadto w obszarze danin publicznych, dla których właściwym organem jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta (podatki i opłaty lokalne związane z nabyciem i posiadaniem nieruchomości, takie jak: podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz opłaty: planistyczna, adiacencka, z tytułu użytkowania wieczystego lub wyłączenia nieruchomości z produkcji rolnej oraz leśnej).

Partnerem HILLS LTS jest Grupa Doradcza ECDDP. Dzięki tej współpracy HILLS LTS oferuje swoim kontrahentom kompleksową usługę planowania podatkowego obejmującą cały proces optymalizacyjny: od przeprowadzenia audytu, poprzez projektowanie finansowe i sporządzenie opinii prawno podatkowych, aż po wdrożenie modeli struktur biznesowych skutkujących szeroko rozumianymi korzyściami finansowymi (powyższe może obejmować również tworzenie podmiotów w krajach o korzystnej jurysdykcji podatkowej, ich zarządzanie i obsługę).

 

MISJA

Misją spółki HILLS LTS / jej zespołu – poza oczywistym świadczeniem usług na profesjonalnym poziomie i zapewnieniem bezpieczeństwa prawnego Klienta – jest takie ukształtowanie relacji umownych z Klientem, a w szczególności zasad wynagradzania, aby Klient czerpał rzeczywistą korzyść ze świadczonych usług, a jednocześnie koszty rzeczonych usług były na poziomie akceptowalnym dla Klienta.

 

Nie bez powodu jako motto działalności Spółki została wybrana paremia łacińska: Clara pacta faciunt amici (Jasne układy czynią przyjaciół).